„Az öreg kút csendesen adja vizét… így telik minden napja.
Áldott élet ez! - fontolgatom: csak adni, adni, minden napon!”
„…Hadd éljek ilyen kút-életet! Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém. Krisztustól kapom. Egyszerűen továbbadom.”
(A. Kleemenn)

Intézményünk Tatabánya városban és vonzáskörzetében a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott egyetlen egyházi fenntartású, keresztény nevelést biztosító óvoda, mely 1991-ben 2 csoporttal kezdte meg nevelő-oktató munkáját.
Az eltelt évek alatt a folyamatos túljelentkezések miatt, sok áldozat árán a két csoportos óvodát, mára már hat csoportossá bővítettük. A mi feladatunk, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, ezért családias légkörben, hat vegyes életkorú csoportban neveljük gyermekeinket.
Kiemelt célunk egy olyan gyermekközpontú óvoda működtetése, ahol a keresztény hit alapjain a sokoldalú személyiségfejlesztés, a képességek teljes körű kibontakoztatása, az egészséges életvitel megalapozása, a magyar néphagyományok átadása, a magyarságtudat alakítása áll pedagógiai tevékenységük középpontjában.
Nagy figyelmet fordítunk a környezetvédelemre és a környezettudatos nevelésre. Feladatunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik szeretik környezetüket és védik annak értékeit. A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják alapvetően meghatározni, alakítani, ezért szükség van a megfelelő indíttatásra, a gyermekeket körülvevő felnőttek környezetvédelmi példamutatására. Óvodánkban a gyermekek játékos formában sajátíthatják el a környezettudatosság alapjait.
Ezeket a követelményeket, elvárásokat úgy valósítjuk meg, hogy a testi, szellemi és szociális képességek alakításával összhangban – az életkorra legjellemzőbb tevékenységnek, a mással nem helyettesíthető játéknak teremtünk helyet.

Intézményünkbe a város minden részéből érkeznek gyermekek. A felvételnek speciális kritériuma nincs.
Óvodai pedagógiai munkánk alapfeltétele olyan esztétikus, harmonikus és egészséges környezet kialakítása, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, és szívesen tevékenykednek.

Óvodánk jelenlegi arculatát a 2014-ben befejeződött nagy beruházással nyerte el. Az épületet, az udvart, a kertet úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja gyermekeink biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését, tegye lehetővé játék- és mozgásigényük kielégítését.
Csoportszobáink 51-60 négyzetméter alapterületűek, elegendő mozgásteret biztosítanak a gyermeki tevékenységekhez, játékhoz, foglalkozásokhoz, étkezéshez, pihenéshez. A berendezési tárgyak esztétikusak, lehetőség szerint természetes anyagból készülnek.
Az udvar rendezett, ligetszerű, örökzöld növényekkel, sövénnyel övezett. A változatos mozgásfejlesztő szerek aktív mozgásra késztetik a gyermekeket: kötél mászóka, alagút-rendszer, füves domb, rugós ugráló, egyensúlyozó lépegető, labda bedobó, tornyos fa mászóka csúszdával, libikóka. A fából készült udvari játékok célszerűek, esztétikusak és fejlesztő hatásúak.
Két tornatermünk klimatizált, minden korosztályt kielégítő, színvonalas berendezésű. Többféle programra ad lehetőséget a napi testnevelés foglalkozásokon kívül is. /pl. színház, vetítések, anyák napi műsorok, szentmisék, fejlesztések, külön foglalkozások: néptánc, zenés torna, drámajáték, stb/.
A szülők és a gyermekek nagy örömére 2015 őszén óvodánk Alapítványa támogatásával, gyógyító és prevenciós céllal alakítottunk ki egy egész óvodai csoportot befogadni képes sószobát. Az óvónők heti több alkalommal szerveznek a sószobában a gyermekek számára különböző tevékenységeket és közben élvezhetik a sópára jótékony hatását is.

A feladatokat 13 fő óvodapedagógussal, 6 dajkával, 2 fő pedagógiai asszisztenssel, 1fő gazdasági vezetővel, 1 fő óvodatitkárral, 1 fő karbantartóval, 2 fő konyhai dolgozóval látjuk el.
Pedagógusaink magasan képzettek, dajkáink és a pedagógiai asszisztensek szakképzettek, akik az óvónők irányításával segítik az óvodai nevelés eredményességét.
A nevelőtestület minden tagja elkötelezett a minőség iránt. Folyamatosan törekszünk az önművelődésre, szakmai munkánk fejlesztésére és olyan életvitelre, amely megfelel az óvodában folyó pedagógiai munka szakmai és erkölcsi elvárásainak. A nevelő, fejlesztő munka során szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni képességeit, fejlődési ütemüket, tehetségük kibontakozását, szociokulturális hátterüket, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.
Munkánk fő irányadója az Óvodai nevelés országos alapprogramja, s ez kiegészül olyan vallásos légkörrel, amely segíti a kisgyermekek elindítását a hit útján is.
Mivel a hat éven aluli kisgyermekek életkori sajátosságaik szerint nem képesek tényszerű tudás elsajátítására, tanulásra, óvodánkban nincs hitoktatás.
Nevelőink életpéldájukkal olyan vallásos légkört teremtenek, amelyet a gyermekek is megtapasztalhatnak. Kereső-kutató magatartásuk, példakövetésük nyomán élményszintű „tudásra” tesznek szert. Ez a „tudás” töredékes, elmosódott, de jó alap lehet a továbbfejlesztésre, az élményszint meghaladására, - és ez a mi feladatunk.
Mindezek alapján óvodánkban a vallásos nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása, amilyen a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a megbocsátás, a türelem, - egyszóval amit Pál apostol a szeretet himnuszában felsorol.

Integráció óvodánkban

Óvodánkban - Alapító okiratunkban megfogalmazottak szerint - vállaljuk azoknak a kisgyermekeknek az integrált nevelését, akik a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan nevelhetőek, fejleszthetőek (max. csoportonként 1 fővel).
A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja, hogy mai világunkban, amikor a szakmai gondolkodás abba az irányba igyekszik hatni, hogy az egészségesek közössége fogadja be és el a más, az eltérő fejlődésű embereket, nekünk is arra kell törekednünk, hogy óvodánk igazi jó talaja, sokat ígérő lehetősége legyen az integrációnak. A ránk bízott gyermekek érdekében tevékenykedve kell keresnünk az optimális megoldásokat, fogadnunk a kihívásokat.
Fontos feladatunk:
• közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel,
• képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) – gyógypedagógiai eszközökkel.
Az óvodai alapfeladatokon túl - a napi tevékenységekbe ágyazott - tehetséggondozást és felzárkóztatást szakképzett pedagógusok végzik.

Pedagógusaink tájékozottsága és szakmai felkészültsége, biztosítja a differenciált bánásmód alkalmazását a mindennapi nevelőmunka során.
A délelőtti tevékenységekbe illesztve végzik a különböző fejlesztéseket az arra rászoruló gyermekek számára, illetve 2006 óta működik óvodánkban a zenei tehetséggondozás.
Az óvodában folyó fejlesztő munkát Együttműködési megállapodás keretében nagyban segítik a Református EGYMI munkatársai. Ehhez a fejlesztő munkához rendelkezésre áll egy Ayres terápiás eszközökkel felszerelt fejlesztő szoba és logopédiai fejlesztő.

 

Fejlesztések – tehetséggondozás

 1. GYÓGYTESTNEVELÉS (Játékos tartásjavító- és lábtorna óvodásoknak)
  Testi deformitások óvodás korban
  A kisgyermekkorban végzett ortopédiai szűrővizsgálatok nagyon magas arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat. Már óvodáskorban megjelenik a hanyagtartás (a gyenge izomzat következtében kialakuló tartásgyengeség), és a lúdtalp. A korán felismert elváltozások könnyebben javíthatóak a gyerekek számára játékos mozgásformákba iktatva.
  A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért igen nagy jelentősége van.
  Óvodákban a gyógytestnevelő orvosi javaslat alapján foglalkozik a gyermekekkel heti 1-1 alkalommal.
 2. DRÁMAJÁTÉK
  A drámajáték fejleszti: a kommunikációs készséget, segít a beilleszkedési problémával küzdő gyermekeknek. Képességfejlesztő játék is, mert a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődését segíti elő, ezáltal pozitívan befolyásolja az iskolára való felkészülést.
  A drámapedagógia elősegíti a gyerekek önismeretének, emberismeretének gazdagodását, az önálló gondolkodást, alkotóképességük, kreativitásuk, testi, térbeli biztonságuk fejlődését.
  Szakvizsgázott drámapedagógusaink heti 2 alkalommal tartanak foglalkozást.
 3. FEJLESZTÉS ÓVODÁNKBAN
  A csoportokban folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, és nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy az iskolába kerülő gyermekek a tanuláshoz szükséges képességek megfelelő fejlettségi szintjét elérjék. Arra törekszünk, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és fejlesszük, hogy környezetükben jól eligazodjanak, együttműködőek legyenek, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek, és minden területen képesek legyenek az iskolai tanulmányok megkezdésére.
  Óvodánkban gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus - a csoportbeli fejlesztéseken kívül - az arra rászoruló gyermekeket a nap folyamán egyénileg, vagy kiscsoportos formában minden képességterületen (értelmi, szociális, kis és nagymozgás, beszéd, érzékelés, észlelés) komplexen fejleszti.
  Egyéni fejlesztést alkalmazunk, illetve szakemberhez irányítjuk azokat a gyermekeket, akiknél életkoruknak megfelelő fejlődési szinttől való eltérést tapasztalunk. A szakemberekkel szorosan együttműködve végezzük a fejlesztéseket.
 4. MOZGÁSPROGRAM ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ GYERMEKEK SZÁMÁRA
  Ezt a mozgással történő fejlesztést speciális szűrővizsgálat előzi meg.
  A szűrővizsgálat során a primitív reflexmaradványok, idegrendszeri éretlenség, részfunkció zavar, viselkedés zavar, hiperaktivitás, autisztikus spektrumzavarból eredő fejlődésbeli elmaradásra utaló tüneteket vizsgáljuk.
  A fejlesztésre szoruló gyermekek heti rendszerességgel vesznek rész a mozgásprogramon, melyet intézményünk óvodapedagógusa tart, aki ehhez megszerezte ez irányú képzettségét.
  Célunk az idegrendszer fejlesztése, melyhez a mozgás az eszközünk.
  Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése kiemelt fontosságú a későbbi tanulási problémák, tanulási nehezítettségek megelőzésében is.
 1. TEHETSÉGGONDOZÁS
  A zene személyiségformáló hatású, mozgással együtt ösztönzi a kreativitást, kinyitja a gyermek fejlődésének kapuit, hatékony eszköze az emberré nevelésnek.
  A”Zene-bona” tehetséggondozással célunk, az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre való nevelés. Fejlesztjük a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét. Az igényesen megválogatott énekes, zenei anyaggal formáljuk esztétikai, zenei ízlésüket és mozgáskultúrájukat.
  Intézményünkben a zenei tehetséggondozás szorosan összekapcsolódik a néptánccal, a népi énekes játékokkal.

DÉLUTÁNONKÉNT – a szülők igényei szerint - lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a különböző képességterületeken való fejlesztésre:

Néptánc
Óvodánk néptánc-pedagógusa két korcsoportban (nagy- és kistáncosok) ismerteti meg gyermekeinkkel a magyar néptánckincs alapjait. Célunk, hogy gyermekeinkkel megszerettessük a magyar népi játékokat, a magyar népi kultúrát, a néphagyományokat és népszokásokat, az alapvető tánclépések elsajátításával, a zenére mozgással, táncolással. Így óvodánkban a néptánc nemcsak a népi hagyományok átörökítése, hanem a mozgásfejlesztés és a tehetséggondozás eszköze is egyben.

Balett és színpadi tánc
Megismertetjük gyermekeinket a tánc- és mozgásművészet világával.  Célunk a balett alapvető mozdulatainak elsajátításával fejleszteni egyensúlyérzéküket, ritmusérzéküket, mozgáskoordinációjukat, koncentrációs képességüket, hajlékonyságukat, testtudatukat és együttműködési készségüket.

Ismerkedés a német nyelvvel
A játékos foglalkoztatással célunk a gyermekek érdeklődésének felkeltése az idegen nyelv iránt. Élvezzék, hogy egy másik nyelven is tudnak énekelni, verselni, mondókázni, egyszerű kérdésekre válaszolni.

Mindezek ismeretében nevelőmunkánk feladatait meghatározza a gyermekközpontúság, a gyermekek és a szülők igényeinek folyamatos megismerése és kielégítése, valamint szemléletmódjuk alakítása.

 

„Igen nagy tisztesség Isten szent gyermekét nevelni.
Nagy kiválasztottság, boldog, szent munka ez!”
(Páli Szent Vince)