Intézményünk Tatabánya városban és vonzáskörzetében az egyetlen egyházi fenntartású, keresztény nevelést biztosító óvoda. Több mint 25 éve - 1991-ben - 2 csoporttal kezdte meg nevelő-oktató munkáját.
Az eltelt évek alatt a folyamatos túljelentkezések miatt, sok áldozat árán a két csoportos óvodát, mára már hat csoportossá bővítettük. A mi feladatunk, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, ezért családias légkörben, vegyes életkorú csoportokban neveljük a gyermeket.
Intézményünket a város családi-házas övezetében tiszta, gondozott környezet veszi körül.
Óvodánk épületét, udvarát, kertjét úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja gyermekeink biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését, tegye lehetővé játék- és mozgásigényük kielégítését.
Csoportszobáink 51-60 négyzetméter alapterületűek, elegendő mozgásteret biztosítanak a gyermeki tevékenységekhez, játékhoz, foglalkozásokhoz, étkezéshez, pihenéshez. A berendezési tárgyak esztétikusak, lehetőség szerint természetes anyagból készülnek.
Az udvar rendezett, ligetszerű, örökzöld növényekkel, sövénnyel övezett. A változatos mozgásfejlesztő szerek aktív mozgásra késztetik a gyermekeket: kötél mászóka, alagút-rendszer, füves domb, rugós ugráló, egyensúlyozó lépegető, labda bedobó, tornyos fa mászóka csúszdával, libikóka. A fából készült udvari játékok célszerűek, esztétikusak és fejlesztő hatásúak. 

Tágas tornatermünk 2014-ben épült, klímatizált, minden korosztályt kielégítő, színvonalas berendezésű. Többféle programra ad lehetőséget a mindennapi testnevelés foglalkozásokon kívül is. /pl. színház, vetítések, anyák napi műsorok, szentmise, külön foglalkozások: néptánc, zenés torna, drámajáték, stb/.
Intézményünkbe a város minden részéből érkeznek gyermekek. A szülők egy része azért íratja ide gyermekét, mert hitét élő keresztény, s szeretné képessé tenni gyermekét is a vallási élmény, hit befogadására. A szülők másik csoportja úgy vélekedik, mivel ő nem kapott vallásos nevelést, hitbeli ismeretet, azért gyermekének szeretné azt megadni. Természetesen vannak, akiket az óvoda közelsége, illetve szakmai munkájának elismerése vonz.

A felvételnek speciális kritériuma nincs.

A gyermekek étkeztetését vállalkozó általi beszállítással biztosítjuk, így az ételallergiás gyermekek ellátása  is megoldható.
Gyermekeink évek óta a „minta menza” program szerint étkeznek, ezzel is igyekszünk támogatni egészséges életmódra nevelésüket.

Pedagógusaink magasan képzettek, dajkáink szakképzettek, s az óvónők irányításával segítik az óvodai nevelés eredményességét. A nevelőtestület minden tagja elkötelezett a minőség iránt. Folyamatosan törekszünk az önművelődésre, szakmai munkánk fejlesztésére és olyan életvitelre, amely megfelel az óvodában folyó pedagógiai munka szakmai és erkölcsi elvárásainak. A nevelő, fejlesztő munka során szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni képességeit, fejlődési ütemüket, tehetségük kibontakozását, szociokulturális hátterüket, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.

Integráció óvodánkban
Óvodánkban - Alapító okiratunkban megfogalmazottak szerint - vállaljuk azoknak a kisgyermekeknek az integrált nevelését, akik a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan nevelhetőek, fejleszthetőek.

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja:
Mai világunkban, amikor a szakmai gondolkodás abba az irányba igyekszik hatni, hogy az egészségesek közössége fogadja be és el a más, az eltérő fejlődésű embereket, nekünk arra kell törekednünk, hogy óvodánk igazi jó talaja, sokat ígérő lehetősége legyen az integrációnak. A ránk bízott gyermekek érdekében tevékenykedve kell keresnünk az optimális megoldásokat, fogadnunk a kihívásokat.
Fontos feladatunk:

  • közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése)  - óvodapedagógiai eszközökkel,

  • képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) – gyógypedagógiai eszközökkel.

Az óvodai alapfeladatokon túl - a napi tevékenységekbe ágyazott - tehetséggondozást és felzárkóztatást szakvizsgázott óvodapedagógusaink végzik:

Fejlesztő pedagógus 3 fő
Gyógytestnevelő, gyermek aerobik oktató 1 fő
Táncpedagógus 1 fő
Drámapedagógus 2 fő
Játék és szabadidő szervező 1 fő
Logopédus 1fő

Pedagógusaink tájékozottsága és szakmai felkészültsége, biztosítja a differenciált bánásmód alkalmazását a mindennapi nevelőmunka során.

DÉLELŐTTÖNKÉNT fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk rászoruló gyermekeink számára.

  1. GYÓGYTESTNEVELÉS (Játékos tartásjavító- és lábtorna óvodásoknak) 

Testi deformitások óvodás korban                                    Fényképek a „képgalériában”
A kisgyermekkorban végzett ortopédiai szűrővizsgálatok nagyon magas arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat. Már óvodáskorban megjelenik a hanyagtartás (a gyenge izomzat következtében kialakuló tartásgyengeség), és a lúdtalp. A korán felismert elváltozások könnyebben javíthatóak a gyerekek számára játékos mozgásformákba iktatva.
A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért igen nagy jelentősége van.
Óvodákban szakvizsgázott gyógytestnevelő orvosi javaslat alapján foglalkozik a gyermekekkel heti 1-1 alkalommal.
Foglalkozásvezető: Pappné Czuczor Krisztina (óvodapedagógus, gyógytestnevelő)

  1. DRÁMAJÁTÉK                                                      Fényképek a „képgalériában”

Tapasztalatunk, hogy az óvodás gyermekek iskolába lépés előtt nem tudják helyesen kifejezni magukat. Kevés szókinccsel rendelkeznek, nehezen tudnak egymással, de leginkább a felnőttekkel kommunikálni. Általánosságban megállapítható, hogy szóbeli megnyilvánulásaik során a gyermekeknek nincs kellő önbizalmuk.
A drámajáték fejleszti: a kommunikációs készséget, segít a beilleszkedési problémával küzdő gyermekeknek. Képességfejlesztő játék is, mert a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődését segíti elő, ezáltal pozitívan befolyásolja az iskolára való felkészülést.
A drámapedagógia elősegíti a gyerekek önismeretének, emberismeretének gazdagodását, az önálló gondolkodást, alkotóképességük, kreativitásuk, testi, térbeli biztonságuk fejlődését.
Szakvizsgázott drámapedagógusaink heti 2 alkalommal tartanak foglalkozásokat.
Foglalkozásvezetők: Fazekasné Kucserák Márta és Pordánné Vér Tímea (óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, és drámapedagógus)

  1. KOMPLEX FEJLESZTÉS ÓVODÁNKBAN      Fényképek a „képgalériában”

A csoportokban folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, és nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy az iskolába kerülő gyermekek a tanuláshoz szükséges képességek megfelelő fejlettségi szintjét elérjék. Arra törekszünk, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és fejlesszük, hogy környezetükben jól eligazodjanak, együttműködőek legyenek, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek és minden területen képesek legyenek az iskolai tanulmányok megkezdésére.
Óvodánk szakvizsgázott fejlesztőpedagógusai - a csoportbeli fejlesztéseken kívül - az arra rászoruló gyermekeket a nap folyamán egyénileg, vagy kiscsoportos formában minden képességterületen (értelmi, szociális, kis és nagymozgás, beszéd, érzékelés, észlelés) komplexen fejlesztik.
Egyéni fejlesztést alkalmazunk, illetve szakemberhez irányítjuk azokat a gyermekeket, akiknél életkoruknak megfelelő fejlődési szinttől való eltérést tapasztalunk. A szakemberekkel együttműködve végezzük a fejlesztéseket.

  1. ZENE-BONA (tehetséggondozás)

Célunk az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre való nevelés. Fejlesztjük a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét. Az igényesen megválogatott énekes, zenei anyaggal formáljuk esztétikai, zenei ízlésüket és mozgáskultúrájukat.
Foglalkozásvezető: Irmes Istvánné (óvodapedagógus, szakvizsgázott játék - és szabadidő szervező pedagógus)
Óvodásaink énekeiből, a Sony BMG ZeneOvi sorozat keretében 2006 óta már hat CD-t készített, ami kereskedelmi forgalomban is kapható: Zene Ovi /Ezt énekeljük az oviban/; Zene Ovi /Téli ünnep/; Jeles napok 1-2; Népdalok kicsiknek; Ha én cica volnék címmel.

DÉLUTÁNONKÉNT – a szülők igényei szerint - lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a különböző képességterületeken való fejlesztésre:

Néptánc - Fényképek a „képgalériában”
Célunk
, hogy gyermekeinkkel megismertessük és megszerettessük a magyar népi játékokat, a magyar népi kultúrát, a néphagyományokat és népszokásokat, az alapvető tánclépések elsajátításával, a zenére mozgással, táncolással. Így óvodánkban a néptánc a mozgásfejlesztés és a tehetséggondozás eszköze is egyben.
Foglalkozásvezető: Barkócziné Öller Gabriella (óvodapedagógus, táncpedagógus)

Zenés torna - Fényképek a „képgalériában”
Célunk
, hogy a gyermekek játékos kedvére építve megszerettessük a mozgást változatos eszközökkel. A zenével egybekötött torna közben fejlesztjük ritmusérzéküket, ütemtartásukat, mozgáskoordinációjukat, koncentrációs képességüket, figyelmüket stb.
Foglalkozásvezető: Pappné Czuczor Krisztina (óvodapedagógus, gyógytestnevelő, gyermek aerobik oktató) 

Ismerkedés a német nyelvvel - Fényképek a „képgalériában”
Célunk az idegen nyelv megszerettetése, a gyermekek érdeklődésének felkeltése. Élvezzék, hogy egy másik nyelven is tudnak énekelni, verset mondani, egyszerű kérdésekre válaszolni.
Foglalkozásvezető: Némethné Schamberger Anita (óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus)

Mindezek ismeretében nevelőmunkánk feladatait meghatározza a gyermekközpontúság, a gyermekek és a szülők igényeinek folyamatos megismerése és kielégítése, valamint szemléletmódjuk alakítása.

 
2010. © Minden jog fenttartva.