PEDAGÓGIAI PROGRAM

„Kiemelt célunk egy olyan gyermekközpontú óvoda működtetése, ahol a keresztény hit alapjain, a sokoldalú személyiségfejlesztés, a képességek teljes körű kibontakoztatása, az egészséges életvitel megalapozása, valamint a magyar néphagyományok ápolása, átadása áll pedagógiai tevékenységünk középpontjában.

Munkánk fő irányadója az Óvodai nevelés országos alapprogramja, s ez kiegészül olyan vallásos légkörrel, amely segíti a kisgyermekek elindítását a hit útján is. Óvodánkban a keresztény nevelés nem hitoktatást jelent, hiszen a három - hét éves gyermekek életkoruk szerint nem képesek tényszerű tudás elsajátítására, tanulásra. A nevelők életpéldájukkal, hitük gyakorlásával olyan keresztény légkört teremtenek, amelyben a gyermekek megérzik, hogy az életben legfontosabb dolog a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.

A keresztény nevelés mellett fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerkedjenek a magyar nép kulturális értékeivel, néphagyományaival, népszokásaival. Nevelésünkkel, ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek érezzék meg, hogy a világnak amelybe beleszülettek múltja és jövője van.
Óvodánk az óvó- ,védő-, szociális és személyiségnevelő szerepe értelmében az életkornak megfelelő környezetet teremt, különös gondot fordítva az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör kialakítására.

A gyermek nevelése – az elsődleges érzelmi közösség – a család joga és kötelessége. A mi feladatunk, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, ezért családias légkörben, vegyes életkorú csoportokban neveljük óvodásainkat.
Fontos, hogy a gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet (család, óvoda) összhangja megteremtődjön. Ezáltal az óvodai nevelés olyan hiteles többletet ad, amellyel kiegészíti és teljessé teszi a gyermeki személyiség kibontakozását.

Ezek a követelmények, elvárások akkor valósulnak meg, ha az óvodában – a testi, szellemi és szociális képességek alakításával összhangban – az életkorra legjellemzőbb tevékenységnek, a mással nem helyettesíthető játéknak teremtünk helyet. „

Teljes nevelési programunk letölthető az alábbi linkről:
Szervezeti működési szabályzatunk letölthető az alábbi linkről:
Házirendünk letölthető az alábbi linkről:
Gyakornoki szabályzatunk letölthető az alábbi linkről:
Fenntartói értékelés letölthető az alábbi linkről:
Munkatervünk letölthető az alábbi linkről:

Különös közzétételi nyilatkozat:

 

2010. © Minden jog fenttartva.